Zero Waste

Kirstie Pecci, Executive Director of Just Zero

Presentation to the NH Network Plastics Working Group on February 5, 2023

Zero Waste USA - https://zerowasteusa.org/

Zero Waste Hierarchy - https://zwia.org/zwh/